SKARGI I WNIOSKI - KONTAKT - KPP Sandomierz

SKARGI I WNIOSKI

Podstawa prawna

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o:

  • art. 63 Konstytucji RP (Dz.U z 1997 r. Nr 78, poz. 483);
  • Dział VIII kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 267);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

W ujęciu ogólnym przedmiotem SKARGI w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji.

Przedmiotem WNIOSKU w rozumieniu art. 241 kpa mogą być sprawy ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatywy, zmierzające do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych

 
Skargi i wnioski przesłane drogą elektroniczną powinny zawierać adres pocztowy, na który zostanie przesłane zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (wniosku).
 
 
 
 
 
 
 
Skarga powinna zawierać:

 

1. imię i nazwisko skarżącego,

2. dokładny adres zamieszkania,

3. dokładny opis zdarzenia z podaniem zarzutów pod adresem policjantów.

UWAGA
 Zgodnie z §8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Terminy załatwiania skarg: - bez zbędnej zwłoki;  - nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

W razie niemożności załatwienia skargi w terminie jednego miesiąca informuje się o tym skarżącego, podając przyczyny opóźnienia i określając nowy termin.

Przyjęcia interesantów w sprawach skargowych:

1. Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu lub jego Zastępca - w każdy poniedziałek w godz. 1500 - 1600.
2. Upoważnieni przez komendanta funkcjonariusze: podinsp. Paweł Przyłucki lub asp. szt. Krzysztof Zielonka - codziennie w godzinach urzędowania.
3. Pod ich nieobecność dyżurny KPP w Sandomierzu.

Skargę lub wniosek można przesłać na adres: KPP w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 30, 27-600 Sandomierz.
Skargę lub wniosek można złożyć również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sandomierz@ki.policja.gov.pl

Ponadto w sprawach skarg i wniosków przyjmuje:

1. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach lub jego Zastępcy w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 do 16:00 .
2. Funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP w Kielcach codziennie w godzinach 7:30 do 15:30 i w poniedziałki od godziny 7:30 do 16:00.

Ochrona prawna skarżącego.

„Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji
o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych„ (art. 225 § 1 kpa).

Zniesienie ochrony prawnej skarżącego.

„Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności
podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 212 § 1 kk.)