Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

Jutro na terenie powiatu sandomierskiego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego będą prowadzić wzmożone działania, w których szczególną uwagę zwrócą na zachowanie się kierujących wobec pieszych.

Nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków. W okresie wzmożonego ruchu na drogach policjanci będą reagować na wszelkie naruszenia przepisów ruchu drogowego zarówno przez pieszych, jak i kierujących wobec pieszych. Nadzorem objęte będą również przejścia dla pieszych, na których występuje największe zagrożenie.

Dlatego, aby zadbać o własne bezpieczeństwo piesi uczestnicy ruchu drogowego powinni stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa:
-upewnić się czy jest możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię;
-przekraczać jezdnie tylko w miejscach dozwolonych;
- nie wbiegać na jezdnię wprost pod jadący pojazd;
-przechodząc przez jezdnię nie zwalniać lub zatrzymywać się bez uzasadnionej potrzeby;
-nie wchodzić na jezdnię zza pojazdu lub innej przeszkody.

Przypominamy również, że zgodnie przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym, Art. 11.

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

 

Opr. JK