Możesz zostać policjantem ! - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Możesz zostać policjantem !

Data publikacji 13.12.2017

Niesienie pomocy innym i wyjątkowość profesji – to propozycja służby w szeregach Polskiej Policji, a przekonała się o tym młodzież szkół średnich w Sandomierzu, która dzisiaj poznała proces rekrutacji do służby w Policji.

Dzisiaj przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach spotkali się uczniami I Liceum Collegium Gostomianum oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Policjanci przedstawili procedurę rekrutacji do służby w Policji, która ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty ( podane poniżej) są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w  trakcie postępowania kandydat uzyskuje określoną ilość punktów z czterech etapów jakimi są: test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna. Punkty te są sumowane, im wyższa ilość zdobytych punktów, tym wyższe miejsce w rankingu.


Podczas spotkania młodzież mogła poznać  ścieżkę kariery w Policji oraz  specyfikę pracy na różnych stanowiskach służbowych tj. np. dzielnicowy, przewodnik psa, kontroler ruchu drogowego, specjalista ds. przestępczości gospodarczej.


Przypominamy!!

Kandydat do służby w Policji musi spełniać następujące warunki:
- posiadać polskie obywatelstwo,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać, co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagane dokumenty:
- Podanie o przyjęcie do służby w Policji (adresowane do Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach),
- Wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) – do pobrania w KWP oraz w KPP, KMP lub ze strony internetowej KGP lub KWP w Kielcach,
- Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
- Inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów lub określonych preferencji.
- Dowód osobisty (do wglądu),
- Książeczka wojskowa (do wglądu).


Opr. PM